Algemene Voorwaarden

 1. Een activatiecode mag door maximaal één individuele gebruiker gebruikt worden, tenzij anders bepaald door de uitgever. De geldigheid van het lesmateriaal kan tevens beperkt zijn in de tijd. 
 2. Toegang tot de inhoud is voorbehouden aan de gebruikers: leerkrachten/docenten, leerlingen/studenten/cursisten en onderwijsprofessionals van de opleidingen en scholen die een gebruiksovereenkomst met Knooppunt hebben gesloten. De gebruiker dient daartoe alle gevraagde gegevens voorafgaand aan het gebruik in te vullen. 
 3. Niets uit de inhoud van deze site mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever gekopieerd of verdeeld of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook. Wijzigingen aan de inhoud zijn uitdrukkelijk verboden. 
 4. Commercieel gebruik van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.
 5. Gebruikers dienen de inhoud te gebruiken als een goed huisvader, met respect voor de persoonlijke of bedrijfsgevoelige aard van de informatie. De gebruikers dienen zich bewust te zijn van de ethische principes ten aanzien van het omgaan met de leerinhouden, en moeten de nodige omzichtigheid aan de dag leggen, met name ten aanzien van persoonlijke informatie en bedrijfsinformatie. 
 6. Bij vermoeden van misbruik behoudt Knooppunt zich het recht voor om de toegang tot Knooppunt tijdelijk of definitief te blokkeren. 
 7. Knooppunt zal zich inspannen om de toegankelijkheid van de database te waarborgen, maar is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van tijdelijke of gedeeltelijke onbereikbaarheid of andere technische mankementen, dit zowel ten aanzien van de gebruiker als ten aanzien van eventuele derde partijen.
 8. Het Knooppuntplatform is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden voorkomen, dan kan Knooppunt hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. Knooppunt kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de gebruiker schade zou voordoen van welke aard ook, direct of indirect.
 9. Knooppunt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit het platform of de inhoud gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in mbt de inhoud of het bestaan ervan. In geen enkel geval en op geen enkele wijze kan Knooppunt  beschouwd worden als partij bij de rechtsverhoudingen die tussen gebruikers onderling, gebruikers en uitgevers of met derden zouden ontstaan, noch kan Knooppunt  enige aansprakelijkheid dragen m.b.t. het ontstaan, de uitvoering of de niet-uitvoering van de verbintenissen die tot voormelde rechtsverhouding behoren.
 10. De gebruiker heeft recht op technische ondersteuning bij het gebruik van Knooppunt via het helpdeskformulier op de site. 
 11. De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Knooppunt en verklaart zich akkoord met genoemde voorwaarden.

Privacybeleid

1. Wie zijn wij?

Knooppunt VZW is de beheerder van het Knooppunt portaal, waarop educatieve uitgeverijen digitaal leermateriaal ter beschikking kunnen stellen.
Wij vertegenwoordigen enkel het platform, maar niet de inhoud die erop wordt aangeboden door de uitgeverijen zelf.
Knooppunt VZW heeft volgende contactgegevens:
Naam: Knooppunt VZW;
Maatschappelijke zetel: Te Boelaarlei 37, 2140 Antwerpen, België;
Ondernemingsnummer: 0818.484.416.

2. Algemeen

Als gebruiker van Knooppunt geef je bepaalde persoonlijke informatie vrij die toelaat jou te identificeren. Dit zijn persoonsgegevens.
Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat je ons schenkt en behandelen de persoonsgegevens die je ons geeft met de grootste zorg en vertrouwelijkheid.
Bij het verwerken van deze persoonsgegevens leven wij volledig de geldende privacywetgeving na, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij ervoor zorgen dat de verplichtingen van deze wetgeving worden gerespecteerd.
Alle gebruikers van Knooppunt (zowel leerkrachten als leerlingen) moeten akkoord gaan met deze verklaring vooraleer gebruik te kunnen maken van Knooppunt.
Met deze goedkeuring aanvaard je dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met deze verklaring. Wanneer de school verwerkingsverantwoordelijke is (zie punt 3) gaan wij er vanuit dat deze goedkeuring via de school tot stand komt. Wanneer dit niet het geval is, en je bent jonger dan 16 jaar, dan vragen we specifiek de toestemming van jouw ouders of voogd.
Deze privacyverklaring kan in de toekomst worden aangepast. Wij vragen je om deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

3. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Wanneer je voor school gebruik moet (of mag) maken van digitale leermiddelen beschikbaar op Knooppunt of op de websites van de educatieve uitgeverijen via het Knooppunt-account, verwerken wij enkel persoonsgegevens in opdracht van de school. De school is dan verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens en dus het aanspreekpunt om jouw rechten (zoals beschreven in punt 9) uit te oefenen.
In alle andere gevallen zijn wij zelf verwerkingsverantwoordelijke. Onze contactgegevens staan bovenaan deze verklaring vermeld.

 4. Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Wij verwerken enkel gegevens die nodig zijn om onze dienst te kunnen aanbieden en het gebruik van digitale leermiddelen voor onderwijsdoeleinden mogelijk te maken.
Onze dienst bestaat erin om jou veilig en correct toegang te verlenen tot de leermiddelen aangeboden door verschillende educatieve uitgeverijen die met ons samenwerken.  
Door het aanmaken van een Knooppunt-account kunnen we jou via één overzicht toegang verlenen tot het eigen digitaal lesmateriaal dat je aangekocht hebt bij de verschillende uitgeverijen die bij Knooppunt zijn aangesloten.
Verder zorgen wij er ook voor dat je via een eenmalige aanmelding met het Knooppunt-account rechtstreeks kan inloggen op de websites van uitgeverijen, en dat je zo toegang krijgt tot het lesmateriaal dat daar wordt aangeboden.

4.1 Gegevens verzameld bij het aanmaken van een account

Bij het aanmaken van een account verzamelen wij enkel informatie die daarvoor nodig is en die je zelf opgeeft.
Eerst vragen we jouw naam, voornaam en e-mailadres. Deze informatie is nodig om jou te kunnen identificeren en jou als gebruiker te onderscheiden van een andere gebruiker.
Verder zal je ook een wachtwoord moeten kiezen. Dat is nodig om jouw account te kunnen beveiligen. Dit wachtwoord slaan wij volledig versleuteld op in onze databank, d.w.z. dat niemand, ook niet de helpdesk of softwareleverancier, het kan bekijken. Wij verzamelen deze gegevens enkel met het oog op de aanmaak van jouw account, het gebruik ervan, alsook om jou daarbij ondersteuning te kunnen bieden (bv. vergeten wachtwoorden, vragen omtrent het gebruik, technische storingen…)

4.2 Gegevens verzameld bij het activeren van lesmateriaal

Om lesmateriaal te kunnen activeren zal je telkens een activatiecode moeten ingeven. 
Voor bepaald lesmateriaal zal je ook de school waaraan je verbonden bent moeten opgeven. Deze selecteer je uit een lijst. Dit is enkel het geval als de uitgeverij van het lesmateriaal het nuttig vindt om voor bepaalde oefeningen een koppeling mogelijk te kunnen maken tussen leerling en leerkracht.
Op basis van het lesmateriaal waarvan je gebruik maakt, slaan wij automatisch op of je een leerling bent, ofwel een leerkracht.

4.3 Gegevens verzameld bij het gebruik van de helpdeskformulieren en bij e-mailverkeer van en naar de bijhorende e-mailadressen [email protected] en [email protected]

Wanneer je beroep doet op onze helpdesk, verzamelen we enkel gegevens die je ons zelf doorstuurt (bv. naam, e-mailadres, jouw concrete vraag of probleem, eventueel een telefoonnummer, technische informatie over gebruikte apparatuur enz.)
Wij gebruiken deze gegevens enkel om jou ondersteuning te kunnen bieden bij het gebruik van Knooppunt en (in de mate van het mogelijke) jouw hulpvraag te beantwoorden en/of een oplossing voor jouw probleem te bieden.  

4.4 Gegevens die je zelf ingeeft bij het gebruik van bordboeken

Bij bordboeken heb je soms de mogelijkheid zelf aantekeningen aan te brengen en/of ander materiaal toe te voegen (tekst, markeringen, tekeningen, links, geüploade bestanden…)
Deze mogelijkheid maakt deel uit van onze dienst, waardoor je het lesmateriaal zelf kan verrijken. Deze gegevens kan je zelf wijzigen/verwijderen/exporteren.

4.5 Gegevens die wij zelf verzamelen tijdens het gebruik van Knooppunt – Cookiebeleid

Wanneer je gebruik maakt van Knooppunt, kunnen we ook informatie verzamelen zonder dat je deze zelf hebt opgegeven. Dit doen we door middel van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden (tekst- of cijferbestanden) die op de internetbrowser of harde schijf van een gebruiker worden opgeslagen om bepaalde informatie bij te houden.
Wij maken enkel gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om onze dienst te leveren en om de kwaliteit en goede technische werking van onze website te verbeteren. Het gaat om cookies die jouw voorkeuren als gebruiker opslaan en cookies die anonieme informatie verzamelen over technische gegevens of over het gebruik van de website, zoals welke pagina’s het meest bezocht worden, enz. 

Technische cookies die Knooppunt zelf plaatst en die noodzakelijk zijn voor een correcte technische werking van het Knooppunt platform :

 

Tijdelijke sessiecookies, die automatisch gewist worden zodra je de browser sluit:

 

 

SESSknp_auth_session_p
SSESSknp_auth_session_p
knp_cds_auth_production
kp_auth
kp_uinfo
has_js

 

Permanent cookie

toolbar.collapsed: instelling of de toolbar weergegeven moet worden

Verwijder je bovenstaande cookies, dan werkt de website mogelijk niet correct. 
Verder kunnen deze derde partijen volgende functionele cookies plaatsen:

 

Cloudflare

een dienst die onze website beveiligt tegen aanvallen:

 

 

__cfduid : Dit cookie blijft een jaar geldig. Cloudflare plaatst dit cookie als het jouw IP-adres vertrouwt. 
Je kan dit cookie verwijderen als wil, het enige negatieve effect voor jou is dan dat de site mogelijk minder snel zal laden.

 

Google Analytics

 

 

 

 

een dienst die Knooppunt gebruikt om na te gaan hoe onze website gebruikt wordt .Hij geeft ons inzicht in hoeveel bezoekers er per dag op onze website komen, wat de drukste momenten van de dag zijn welke pagina’s het vaakst bezocht worden, enz. 
Dit is voor Knooppunt belangrijke info om de website te verbeteren.
Wij stelden deze dienst zo in dat Google Analytics jouw IP-adres anonimiseert.
We weten dus bv. wel hoeveel gebruikers een pagina bezoeken, maar kunnen deze niet individueel identificeren. 

 

 

_ga : Dit cookie verloopt na 2 jaar.
_gat: Dit cookie verloopt bij het einde van een sessie.
_gid : Dit cookie verloopt na 1 dag

Als gebruiker heb je steeds de mogelijkheid het gebruik van deze cookies te verwijderen via jouw browserinstellingen.

5.  Hoe lang houden wij je gegevens bij?

Wij bewaren jouw gegevens nooit langer dan nodig.

5.1 Gegevens gelinkt aan jouw account (informatie vermeld in 4.1 en 4.2)

Je kan steeds verzoeken om jouw account te verwijderen. Wanneer je dit doet zal hieraan ook zonder verwijl gevolg worden verleend. Voor zover er geen dergelijk verzoek wordt gericht aan Knooppunt blijft een account bestaan zolang deze actief blijft. Accounts die wel geregistreerd werden, maar na 12 maanden nog steeds niet geactiveerd werden, kunnen door ons verwijderd worden.
Ook accounts die wel geldig geactiveerd werden, maar waarop gedurende minstens drie jaar geen enkele activiteit meer te bespeuren valt, kunnen verwijderd worden.

5.2 Gegevens verzameld via gebruik van de helpdesk en mailverkeer naar de e-mailadressen [email protected] en [email protected] (informatie vermeld in 4.3)

Deze informatie wordt gedurende 2 schooljaren bijgehouden. Dit is nodig om de historiek van een vraag te kunnen herbekijken en optimale hulp te kunnen bieden.

5.3 Gegevens die je zelf hebt ingegeven bij het gebruik van bordboeken (informatie vermeld in 4.4)

Deze aantekeningen blijven bewaard zolang het bordboek bestaat waarbij je de aantekeningen nam, tenzij je deze zelf verwijdert, of jouw account laat verwijderen.

5.4 Bewaartermijn van cookies (informatie vermeld in punt 4.5)

De bewaartermijnen van de gebruikte cookies worden vermeld in punt 4.5.

6. Interne doorgifte van gegevens aan uitgeverijen aangesloten bij Knooppunt

Knooppunt vindt het belangrijk dat je op iedere plaats en elk ogenblik correcte toegang krijgt tot het digitale lesmateriaal van de uitgeverijen. Dat je de inhoud ervan kan bekijken, beluisteren, en ermee kan werken. Om het mogelijk te maken dat je aan het materiaal van verschillende uitgeverijen kan, maakt Knooppunt gebruik van het principe van het eenmalig inloggen (single sing-on). Met jouw unieke Knooppunt-account kan je niet alleen rechtstreeks inloggen op www.knooppunt.net, maar wij maken het ook mogelijk dat je in eenzelfde browsersessie ook op andere websites (bv. www.diddit.be, www.scoodle.be, …) kan inloggen zonder dat je daarvoor opnieuw je logingegevens moet opgeven.
Dit vereist dat jouw Knooppunt-gegevens (naam, school en mailadres, maar niet het versleutelde paswoord) worden doorgegeven aan de uitgeverij. De uitgeverijen zijn geen derde partij, maar de toegang tot gegevens wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is om onze dienst te kunnen leveren. De uitgeverijen hebben inzage in jouw Knooppunt-gegevens, maar kunnen deze nooit wijzigen of verwijderen. Dat kan enkel Knooppunt.
Bij een eerste aanmelding met jouw Knooppunt-account op het platform van de uitgeverij, maakt de uitgeverij een eigen account voor jou op zijn eigen platform, waarbij de uitgeverij jou wel om bijkomende gegevens kan vragen. Elke uitgeverij heeft zijn eigen Privacyverklaring en Cookiebeleid. De gegevens die de uitgeverij op dat moment verzamelt, blijven uitsluitend bij de uitgeverij en worden niet met Knooppunt gedeeld.

7. Doorgifte van gegevens aan sub-verwerkers of aan derde partijen

Indien vereist zullen wij jouw gegevens ook doorgeven aan overheidsinstanties of andere derde partijen, met name wanneer dit noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.
Verder kunnen wij derde partijen aanstellen om gegevens in onze opdracht te verwerken (sub-verwerkers), bijvoorbeeld serviceproviders, hostingbedrijven, softwareleveranciers…
Wij zien erop toe dat elke derde partij die toegang heeft tot jouw gegevens de vertrouwelijkheid ervan respecteert en voldoende garanties biedt voor de beveiliging en correcte verwerking van jouw gegevens.
De gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Wij zullen jouw gegevens niet doorgeven naar landen buiten de EU of de EER, tenzij dit noodzakelijk zou zijn voor de werking van Knooppunt en voor zover de nodige maatregelen genomen zijn om te voldoen aan de wettelijk bepaalde vereisten. 

8. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Knooppunt stuurt nooit nieuwsbrieven of reclame uit. Het knooppuntplatform stuurt enkel automatische mails uit als je jezelf registreert en als je jouw wachtwoord of mailadres opnieuw instelt. Dit gebeurt vanuit het mailadres [email protected]. Verder kan je een mail ontvangen van onze helpdesk : [email protected]. Dit gebeurt enkel als je zelf een formulier hebt ingevuld op de website, of een betrokkene bent bij een hulpvraag, of wanneer we een probleem met jouw account opgemerkt zouden hebben. Als je een mail zou ontvangen van een ander mailadres dan de twee hierboven vermeld, met een vermelding van de naam of het logo van Knooppunt, dan gaat het een om een valse mail of phishing. Een dergelijke mail verwijder je best meteen.
Onze helpdesk vraagt nooit om een wachtwoord door te geven.

 9. Jouw rechten als gebruiker

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, heb je een recht op toegang, wijziging en verwijdering van jouw gegevens. Gegevens die je zelf hebt ingegeven bij het aanmaken of beheren van jouw account kan je ook steeds zelf inkijken, wijzigen of verwijderen door het raadplegen van jouw account. Je kan ook vragen dat wij ophouden met de verwerking van jouw gegevens.  Verder kan je in bepaalde gevallen (zoals wettelijk bepaald) ook vragen om jouw gegevens over te dragen. In de gevallen waarin de school verwerkingsverantwoordelijke is (zie punt 3), is de school in principe het aanspreekpunt voor de uitoefening van jouw rechten.
Wanneer jouw school geen overeenkomst heeft met Knooppunt, kan je rechtstreeks een verzoek sturen naar de helpdesk. Wij zullen dan zo snel als mogelijk aan jouw verzoek gevolg geven.

Daarnaast heb je ook het recht om klacht in te dienen bij de GBA (Gegevensbechermingsautoriteit).
Zie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ voor meer informatie.
De Gegevensbechermingsautoriteit is gelegen aan de Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Telefonisch bereikbaar op +32 (0)2 274 48 00 of via mail naar [email protected].

10. Je vragen

Met je vragen kun je steeds terecht bij de helpdesk.